Quyết định số 148/QĐ-ĐHĐL ngày 13/3/2023 về việc Ban hành Quy định nộp lưu chiểu luận án, luận văn, báo cáo tổng kết đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và các ấn phẩm xuất bản khác vào Thư viện.