Giới thiệu tài liệu CDIO

17 tháng 10, 2016

Với mục tiêu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
Top