Giới thiệu sách tặng của GS. TS. Dương Tấn Nhựt cho Thư viện Trường Đại học Đà Lạt

05 tháng 05, 2022

Đây là sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, công bố những đóng góp quan trọng của GS.TS. Dương Tấn Nhựt, TS. Hoàng Thanh Tùng và các cộng sự cho ngành Sinh học – Nông nghiệp Việt Nam bằng kết quả nghiên cứu xuất sắc mang tầm quốc tế, góp phần xác lập một trường phái nghiên cứu có tầm ảnh hưởng cao trong địa hạt nuôi cấy mô thực vật nói riêng và lĩnh vực công nghệ sinh học nói chung.

Chuyên mục Sách hay mỗi tuần: Giới thiệu sách "Bóng chiều quê: Nam Bộ hay tục hay, nếp cũ" của Trần Bảo Định

01 tháng 10, 2019

Với tập truyện ngắn Bóng chiều quê, ta bắt gặp nét chấm phá riêng, một thể tài mới đáng quý của cây bút cao niên khi truyền tải “tục hay nếp cũ” trên mảnh đất chín rồng. Ở Bóng chiều quê, ta cảm nhận được không chỉ là hồn cốt, nết ăn nết ở, là những nếp cũ, tục hay làm nên riêng chất Nam bộ, mà xen kẽ qua từng câu chuyện, tác giả đã hết sức tự nhiên lồng vào đó bao hiểu biết về lịch sử vùng đất Nam Bộ để từ đó, những thông điệp về lối sống, cách ứng xử làm nên tính cách Nam Bộ cũng được truyền tải nhẹ nhàng mà thấm sâu.

Chuyên mục Sách hay mỗi tuần: Giới thiệu sách "Dân tộc học và Nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa" của tác giả Phan Hữu Dật

25 tháng 09, 2019

Công trình Dân tộc học và Nhân học ở Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa là một cố gắng bước đầu trong việc nhận diện tình hình các dân tộc nước ta hiện nay, nhằm giải quyết ngày càng hoàn thiện hơn nữa vấn đề dân tộc mang tính chiến lược sống còn của quốc gia- dân tộc Việt Nam.

Chuyên mục Sách hay mỗi tuần: Giới thiệu sách "Biển Việt Nam và các mối giao thương biển" của tác giả Nguyễn Văn Kim

16 tháng 09, 2019

Trong những năm qua, với chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu về biển đảo, các mối quan hệ hải thương, bang giao trên biển..., một số nhiệm vụ nghiên cứu đã và đang được Trung tâm Biển và Hải đảo triển khai trong quan hệ hợp tác với các địa phương, cơ quan khoa học trong nước và một số trường đại học, viện nghiên cứu quốc tế. Cuốn sách Biển Việt Nam và các mối giao thương biển là một trong những kết quả nghiên cứu của Nhóm Nghiên cứu Thương mại Châu Á (GACS), Trung tâm Biển và Hải đảo thuộc Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên mục Sách hay mỗi tuần: Giới thiệu sách "Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên"

09 tháng 09, 2019

Cuốn sách Một số vấn đề về liên kết vùng trong phát triển bền vững Tây Nguyên là kết quả nghiên cứu của TS Lê Anh Vũ cùng một số cán bộ của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng trên cơ sở thực hiện thành công đề tài nghiên cứu khoa học cùng tên.

Chuyên mục Sách hay mỗi tuần: Giới thiệu sách "Giá trị nhân văn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

04 tháng 09, 2019

Bác Hồ kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, nhà chính trị lỗi lạc, nhà văn hóa lớn của nhân loại, trước lúc đi xa, đã để lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vô giá, đó là bản Di chúc của Người - một văn kiện lịch sử độc đáo, đúc kết những tinh hoa đạo đức, những quan điểm và tư tưởng cốt yếu thấm đẫm tính nhân văn, làm nền tảng phương hướng phát triển lâu dài cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước hôm nay và mai sau.
Top