Giới thiệu Tài nguyên giáo dục Mở Việt Nam

08 tháng 12, 2016

VOER là Thư viện học liệu mở online của Việt Nam, được thực hiện bởi Chương trình Giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER), hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam (the Vietnam  Foundation), với mục tiêu xây dựng kho tài nguyên giáo dục mở cho người Việt sử dụng và truy nhập miễn phí nguồn tài liệu hữu ích phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu, cũng như phục vụ cho toàn xã hội. Địa chỉ truy cập: http://voer.edu.vn

Giới thiệu nguồn tạp chí tại Thư viện

11 tháng 11, 2016

Để đáp ứng nhu cầu tham khảo Tạp chí của giảng viên, cán bộ và sinh viên, Thư viện giới thiệu nguồn Tạp chí hiện có tại Thư viện trường Đại học Đà Lạt

Giới thiệu tài liệu CDIO

17 tháng 10, 2016

Với mục tiêu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

Giới thiệu CSDL Thư viện pháp luật và CSDL MathScinet

22 tháng 08, 2016

Nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin pháp luật Việt Nam, được sự  phê duyệt của Ban Giám hiệu nhà trường, Thư viện đã mua quyền truy cập và khai thác hệ thống pháp luật Việt Nam năm 2016 qua website thuvienphapluat.vn. 
Top