Đường đến thư viện

27 tháng 08, 2015

Địa chỉ: 01, Phù Đổng Thiên Vương, Đà lạt, Lâm Đồng, Việt Nam Email: library@dlu.edu.vn Điện thoại - Fax: +84 63. 3824401

Tổng quan

27 tháng 08, 2015

Chức năng chính của Thư viện: Quản lý và tổ chức trang bị, lưu trữ, bổ sung, bảo quản và phục vụ các loại tài liệu về thông tin khoa học kỹ thuật, sách báo, giáo trình, các tư liệu khác,… cho bạn đọc đã được Thư viện cấp quyền sử dụng.
Top