Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4, nhằm tôn vinh giá trị của sách, quảng bá cho văn hóa đọc và thực hiện kế hoạch số 822/KH- ĐHĐL v/v thực hiện Quyết định số 1501/QĐ - TTg  của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng CM, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2015-2010",  Thư viện Đại học Đà Lạt tổ chức trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống”.

Top