Trong những năm qua, với chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu về biển đảo, các mối quan hệ hải thương, bang giao trên biển..., một số nhiệm vụ nghiên cứu đã và đang được Trung tâm Biển và Hải đảo triển khai trong quan hệ hợp tác với các địa phương, cơ quan khoa học trong nước và một số trường đại học, viện nghiên cứu quốc tế. Cuốn sách Biển Việt Nam và các mối giao thương biển là một trong những kết quả nghiên cứu của Nhóm Nghiên cứu Thương mại Châu Á (GACS), Trung tâm Biển và Hải đảo thuộc Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

CORE là một trong những nền tảng tìm kiếm tích hợp lớn nhất thế giới cung cấp truy cập mở (Open Access) tới hơn 135 triệu bài báo học thuật toàn cầu, bao gồm các kho dữ liệu và các nguồn báo, tạp chí học thuật.

Top