Ngày 10/5, đề tài “Hoàn thiện và chuyển giao mô hình tích hợp Thư viện điện tử và Atlas điện tử Tây Nguyên phục vụ quản trị và truyền thông cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ” (mã số TN18/C05) do PGS. TS. Nguyễn Trường Xuân - Phó chủ nhiệm đề tài và bà Lê Thị Kim Thoa, Thư ký đề tài cùng nhóm tác giả trực tiếp chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Thư viện Trường Đại học Đà Lạt.

Internet Archive Scholar, một công cụ tìm kiếm gồm 250 triệu bài báo nghiên cứu. Bộ sưu tập trải dài từ các bản sao số hóa của các tạp chí xuất bản từ thế kỷ 18 đến các kỷ yếu hội nghị hay các ấn phẩm in trước xuất bản mới nhất được thu thập từ internet.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu của bạn đọc ngoài trường, kể từ 14/10/2019, Thư viện sẽ có chính sách cho mượn sách về nhà với đối tượng bạn đọc ngoài trường.

Top